13.10.12

Marinita to wyj?tkowe, ?wiatowej s?awy trio, którego oryginalny styl opisywany jest przez krytyków jako po??czenie klasyki, jazzu i ró?nych tradycji muzyki ludowej: ?ydowskich, cyga?skich, ukrai?skich, azerskich i innych. 

Marina Zakharova to ukrai?ska piosenkarka, pianistka i kompozytorka. To niepowtarzalny wokal - barwny etniczny styl podkre?lony wyrafinowan? interpretacj? rytmów Bliskiego Wschodu, Turcji i ba?kanów. Marina bra?a udzia? w wielu mi?dzynarodowych festiwalach w USA (Birmingham Alabama USA),
Polsce (Warsaw Summer Jazz Days), W?oszech, Izraelu i na Ukrainie. Wyda?a cztery albumy solowe.

Eugen Sedko to gitarzysta i kompozytor - zakochany w sztuce flamenco od ponad dziesi?ciu lat (jest laureatem konkursu gitarowego organizowanego przez Ambasad? Hiszpanii na Ukrainie). Poza sw? g?ówna muzyczn? fascynacj? uczestniczy w wielu projektach etnicznych - dzi?ki temu podziwiac mo?na jego bogaty styl.

Orhan Agabeyli jest wszechstronnym muzykiem zatopionym w: world music, funk, fusion, jazz, itd.
Ma genialna technik? gry na darbuce i innych instrumentach perkusyjnych.

Zagraj? kompozycje w?asne, sefardyjskie (judeo-hiszpa?skie) oraz pie?ni ludowe i cyga?skie w aran?acji jazzowej.

http://www.palmjazz.pl